Islam og verdensfreden

 

Den åndelige verdensomspændende leder for Islams Ahmadiyya Menighed, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, leverede i 2008 nedenstående tale

 

Ærede gæster, mine damer og herrer, Assalamo alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu!

Må Allahs fred og velsignelser være med jer!

 

Det tempo hvori fred hurtigt forsvinder fra verden i dag, har fået enhver intelligent

og fornuftig person til at bekymre sig. Dette omfatter religiøse mennesker,

og også de mennesker, der ikke tror på nogen religion. Det omfatter troende på Gud,

en Gud eller mange guder, og ateister der helt benægter eksistensen af Gud.

Hver gruppe har sine egne argumenter. Uanset deres personlige tro, har de alle

gyldige bekymringer om fred. Mennesket, der anser sig selv for at være uddannet

og civiliseret, er ved at vende tilbage til uvidenhedens periode, da personligt ego

og falsk stolthed førte folk til at skære hinandens struber, så meget at hele stammer

og dynastier var opslugt af sådanne barbariske handlinger.

 

 

 

 

 

 

Hvis vi, af hensyn til vores personlige vinding eller tab, eller af hensyn til vores egne rettigheder, eller vor kæres rettigheder, kun kæmper for vores rettigheder, men forsømmer andre menneskers rettigheder, eller neglicerer deres rettigheder i processen, så kan vi aldrig skabe fred. Kort sagt, for at skabe sand fred må vi forstå ånden af sand retfærdighed.

 

Gud Den Almægtige fortæller os i Den Hellige Koran, at fred kun vil komme omkring med retfærdighed og godgørenhed.

”O, I der tror! Vær standhaftige for Allahs sag, (idet I er) vidner med retfærdighed. Og lad ikke fjendskab til et folk forlede jer til synd, så I ikke handler retfærdigt. Vær altid retfærdige! det er nærmere Gudsfrygt. Og frygt Allah, sandelig Allah er vel vidende om, hvad I gør." (5:9)

Grundlæggeren af Islams Ahmadiyya Menighed har forklaret betydningen af dette vers som følger: ”Allah Den Almægtige siger om retfærdighed, at det ikke kan opnås uden sandfærdighed, at din fjendskab mod fjendtlige nationer ikke bør hindre dig fra dispensering af retfærdighed. Forbliv retfærdige, fordi retskaffenhed ligger i det. Nu ved du, at de nationer, som uretfærdigt skader og sårer og forårsager blodsudgydelser, jager og myrder kvinder og børn, ligesom Mekkas vantro, og ikke afstår fra at føre krige, hvor svært det er at beskæftige sig med sådanne mennesker. Men Den Hellige Koran har ikke taget rettighederne fra selv sådanne dødsfjender, og har pålagt retfærdighed og sandfærdighed. Jeg siger jer i sandhed, at det er let at håndtere en fjende med fjendtlighed, men det er meget vanskeligt at beskytte modstanderes rettigheder, og at behandle din fjende retfærdigt.” Så dette er måden at skabe fred på. Udøv retfærdighed! Og hvis du ønsker at etablere virkelig fred, så udøv ikke kun retfærdighed, men den stærke bør behandle den svage med lighed og behandle dem på samme måde, som man behandler sine kære og elskede og ignorerer nogle af deres mangler. Hvert problem kan ikke løses med magt, men god og retfærdig behandling skaber en følelse af samhørighed og tillid. Trangen til virkelig fred kommer fra hjertet og stemmen, der kommer fra hjertet er den eneste, der etablerer virkelig fred, fordi den er baseret på kærlighed og varme. Når mennesket spreder uorden på jorden, når der er nedgang i fred og sikkerhed, og al retfærdighed næsten forsvinder, så sender Gud sine profeter for at redde verden. For over 1400 år siden, da retfærdighed var helt forsvundet fra denne verden og uorden var på sit højdepunkt, sendte Gud sit endelige budskab gennem Den Hellige Profet, Muhammad, må Allahs fred og velsignelser være med ham, og dermed lettede verdens frelse fra total undergang. Gennem islams budskab, blev mennesket lært måder at ære Guds rettigheder og menneskehedens rettigheder på, som enten var blevet glemt af dem, der havde troet på de tidligere profeter, eller fordi de var nye befalinger af højere kvalitet, som ikke var blevet åbenbaret før.

 

Den Hellige Koran henvender sig til alle nationer i verden på menneskehedens grundlag:

 

                                                                 ”I Mennesker, Vi har visselig skabt jer (alle) fra mand og kvinde, og gjort jer til folk og                                                                                  stammer, for at I kan kende hinanden. Sandelig, den mest ærefulde blandt jer, i Allahs øjne,                                                                   er han, som er den mest retfærdige blandt jer. Sandelig, Allah er Alvidende, og kinder alle                                                                       ting." (49:14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er den islamiske lære om broderskab. En retfærdig troende er pålagt at følge denne lære, og endda at udbrede den. Dette alene kan skabe kærlighed, hengivenhed og lighed. Fred og sikkerhed kan kun sikres i verden, når det falske og undertrykkende begreb om overhøjhed for nogle nationer er udryddet. Fred og sikkerhed kan ikke etableres, før folk af hver race og nation er i stand til at erkende, at de sandelig er børn af Adam, og skabt af en mand og kvinde, og er derfor lige. Hvis en er bedre end den anden, er det i form af retfærdighed alene. Imidlertid, hvems retfærdighed der overgår andres, ved kun Allah. Ingen kan bedømme dette for sig selv. Islam siger, at hele menneskeheden er som en familie, og den kan kun tage sig af hvert medlems fred og sikkerhed, hvis den lever som en sammentømret familie. De tilsyneladende forskelle hos menneskeheden er kun til identifikation af, hvem der er europæisk, hvem der er asiatisk, og hvem der er afrikansk. Som mennesker er vi alle ens, og derfor har en person i Afrika de samme følelser som dem en person i Europa har, eller America eller en person, der bor et hvilket som helst andet sted i verden. Fred og sikkerhed kan kun sejre, når der bliver taget sig af hinandens følelser. Disse er foranstaltninger for varig fred og sikkerhed, som islam præsenterer. Ellers, uanset hvor mange FN eller Sikkerhedsråd der bliver dannet, kan varig fred ikke kan opretholdes. De lande, der ønsker at være bannerførere for fred, skal sætte sig ned sammen og arbejde på, hvordan verden kan reddes fra undergang. Når de tænker på dette, bør de huske deres Skaber og så tænke på gavnen for Hans skaberværk. Men husk, at med den sti, som verden har valgt i dag, vil effekten af ustabilitet ikke begrænses til blot ét land, men blive spredt over hele verden. Det er meget muligt, at vi vil blive vidne til mange eksempler som Hiroshima og Nagasaki, selv værre.

 

 

Derfor er min anmodning til Dem, søg inde i jer selv og se på Den Godgørende Skaber.

Vi må ikke efterlade vores næste generation handicappet og uvirksomme på grund af vores

fejltagelser. I dag er vi nød til at skabe fred og redde vores fremtidige generation fra et liv i

handicap/uvirksomhed. Vi må ikke lade vores fremtidige generation synke ind i det hul af mørke,

som vores forfædre bragte os ud af til hvor vi er i dag. Det vil være et højdepunkt af selviskhed,

hvis vi af hensyn til vores falske stolthed, eller for en midlertidig vinding, glemmer fremtiden for

vores fremtidige generationer.

Det er min inderlige bøn, at Allah Den Almægtige får verden til at forstå denne realitet. Ameen.